Privatumo politika

Privatumo Politika

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine https://www.kuriulietuvai.lt (toliau – Svetainė), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kaip to reikalauja EU bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, gimimo data, telefono Nr., buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

***

1. Mes Esame

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – VšĮ „Kuriu Lietuvai“, įstaigos kodas 305666308, registracijos adresas Marčiupio g. 3, Smiltynų II kaimas, Kauno raj., svetainė https://www.kuriulietuvai.lt, e.paštas kuriulietuvai@gmail.lt (toliau – Įstaiga).

***

2. Kodėl Įstaiga tvarko Jūsų duomenis?

Įstaiga vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

2.1. Organizuoja ir vykdo prekybą, kurios metu Jūs galite įsigyti poilsines vaikų stovyklas atitinkančias jūsų lūkesčius bei poreikius.

2.2. Vykdo stovyklautojų apklausas.

2.3. Organizuoja įvairius renginius ir stovyklas, vaikams bei suaugusiems.

2.4. Siunčia Jums naujienas, pageidaujamus pranešimus, žinutes bei naujienlaiškius apie stovyklas, renginius ir jų sąlygas, vykdo tiesioginę rinkodarą.

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Įstaigą tvarkyti (rinkti, saugoti, naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Įstaigos vidaus tvarkomis bei šioje informacijoje aprašytomis nuostatomis.

***

3. Iš kur Įstaiga gauna Jūsų asmens duomenis?

Įstaiga Jūsų asmens duomenis gauna:

3.1. Tiesiogiai iš Jūsų (pvz.: sudarydami sutartis, teikdami paklausimus, skambindami, prenumeruodami naujienlaiškius, Jus teikiate Įstaigai savo asmens duomenis);

3.2. Iš draudimo ar finansų bendrovių (pvz.: pirkimas išsimokėtinai, kelionių draudimas);

3.3. Iš bankų (pvz.: mokėjimų informacija);

3.4. Iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz.: Turizmo departamentas, kitos valstybės institucijos).

3.5. Galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate (pvz.: per paskyras “Facebook” socialiniame tinkle).

3.6. Iš mūsų svetainėje esančių registracijos anketų, kai Jūs registruojatės ar registruojate renginio, stovyklos ar kitą dalyvį.

 ***

 4. Kam Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens Duomenis?

Įstaiga Jūsų asmens duomenis gauna:

4.1. Su jūsų perkamomis paslaugomis susijusiems paslaugų teikėjams, paslaugos pardavėjams, vežėjams, viešbučiams, kitoms atitinkamas paslaugas teikiančioms įmonėms.

4.2. Paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Įstaigą (pvz.: finansinės įstaigos, apskaitos paslaugų teikėjai, teisines paslaugas teikiančios įmonės.).

4.3. Kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: turizmo departamentas, valstybinė mokesčių inspekcija, valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, konkurencijos taryba.).

4.4. Draudimo kompanijoms, draudžiant Jus nuo nelaimingų atsitikimų stovyklos, kelionės ar renginio metu.

***

5. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarko Įstaiga?

Konkretūs duomenys ir jų apimtis priklauso nuo teikiamos paslaugos. Visada stengiamės nekaupti perteklinių duomenų. Pagal Įstaigos veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

5.1. Konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, e. pašto adresas. Jeigu kreipiasi atstovas, galime paprašyti nurodyti atstovo ryšį su jumis, jo kontaktinius duomenis.

5.2. Registruojant vaiką (jaunuolį(-ę)) į stovyklą, stovyklos dalyvio(-ės): vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono Nr. Kontaktinio asmens: e. paštas, telefono Nr.

5.3. Kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslu: kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.

5.4. Savanorio duomenys, norinčio prisidėti prie mūsų organizuojamos veiklos: vardas, pavardė, gimimo data, telefono Nr., e. paštas, korespondencijai gauti adresas. Žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu: vardas, pavardė, nuotraukos, telefono numeris, e. pašto adresas.

5.6. Tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas.

5.7. Apskaitos tikslu: kliento informacija (vardas, pavardė, adresas, mokėtojo kodas, kontaktinė informacija), finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas), prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos);

5.8. Kokybiško aptarnavimo ir galimų ginčų dėl pateiktos informacijos tikslumo įrodymo tikslu: gali būti įrašomas telefoninis pokalbis tarp Jūsų ir Įstaigos konsultantų. Apie pokalbio įrašymą visada būsite informuoti pokalbio pradžioje. Jeigu nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, turite teisę nutraukti pokalbį.

***

6. Kiek laiko Įstaiga išsaugos Jūsų asmens duomenis?

Finansinių, apskaitos duomenų ir sutarčių saugojimo terminai yra reglamentuoti įstatymais ir laikomi 10 metų. Visi asmens duomenys, užfiksuoti juose, atitinkamai irgi saugomi 10 metų ir negali būti panaikinti, pakeisti ar atnaujinti.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Įstaiga taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus, išvardintus 5-ame punkte:

6.1. Konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu – 1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Jūs kreipiatės dėl Įstaigos paslaugų teikimo (2 punktas). Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas.

6.2. Organizatorių paslaugų teikimo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto;

6.3. Kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslu – 4 mėnesiai po to, kai kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas kandidato sutikimas.

6.4. Savanorių atrankos tikslais – 4 mėnesiai po to, kai savanoris yra priimamas savanoriškai veiklai.

6.5. Žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu – 1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos.

6.6. Tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Jūs pageidaujate šį terminą pratęsti.

6.7. Apskaitos tikslu – 10 metų.

6.8. Kokybiško aptarnavimo ir galimų ginčų dėl pateiktos informacijos tikslumo įrodymo tikslu – 2 savaites. Jeigu pokalbio įrašas reikalingas kilusiam ginčui spręsti – iki ginčo sprendimo pabaigos.

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Jūsų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuotos. Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

 ***

 7. Kokios Jūsų teisės asmens duomenų srityje?

Įstaiga gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:

7.1. Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Įstaiga turi. Tai Jūs galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Įstaigai.

7.2. Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenys nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimui būtinas apdorojimas, Įstaiga pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma.

7.3. Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti.

7.4. Jūs galite prašyti Įstaigos apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

7.4.1. Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Įstaigai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;

7.4.2. Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškių, tiesiog paspauskite atitinkamą nuorodą gautame laiške arba parašykite e. laišku, kad nepageidaujate gauti jokios iš mūsų Įstaigos informacijos. Teikti rašytinio prašymo nebūtina.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti raštu vienu iš šių būdų:

– paštu: VšĮ “Kuriu Lietuvai”, Kapsų g. 11, Kaunas LT-50176.

– e. paštu: kuriulietuvai@gmail.com.

Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar argumentuotai atsisakysim juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Įstaiga informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Įstaiga gali nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų, Įstaigos ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 ***

 8. Slapukų naudojimas

Jums paruošėme slapukų naudojimo informaciją, kuri padės geriau suprasti ir suvaldyti slapukus (cookies). VšĮ „Kuriu Lietuvai“ valdomose svetainėse naudojame slapukus (angl. cookies), todėl čia Jums pateiksime išsamią informaciją apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip Jums apsispręsti ar slapukus palikti, ar pašalinti. VšĮ „Kuriu Lietuvai“ naudojami slapukai nesaugo jokios jūsų asmeninės informacijos ir neperduoda trečioms šalims informacijos, kuri leistų jus identifikuoti. VšĮ „Kuriu Lietuvai“ tinklalapyje naudojami Google Analytics slapukai, lankomumo statistikai fiksuoti.

***

 9. Susisiekite su mumis Privatumo politikos klausimais

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susisiekti su Įstaigos duomenų apsaugos atstovu e. paštu: kuriulietuvai@gmail.com.